19 maja 2020

Akcjonariat

1. Kapitał zakładowy:

 • Wysokość kapitału zakładowego: 782.070,00 zł wpłacony w całości.
 • Ilość wyemitowanych akcji: 393.000

2. Dematerializacja akcji.

 • W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”
 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 • Informuje się, iż od dnia 01.03.2020 r. wznawia się procedurę odkupu akcji od pracowników Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych S.A. Cena odkupu akcji wynosi 34,50 zł. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr tel. 537 264 896.
 • Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:

Wojciech Strojniak
tel. 12 415 06 45
email: serwer@zwse.com.pl

3. Rejestr akcjonariuszy

 • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – podjęcie Uchwały o wyborze podmiotu będzie miało miejsce na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zaplanowanym w dniu 10.06.2020 r.
 • Planuje się, że rejestr akcjonariuszy Spółki prowadzony będzie przez Dom Maklerski BDM S.A.
 • Regulamin Rejestru akcjonariuszy (link)

4. Walne zgromadzenia

 • Termin najbliższego Walnego Zgromadzenia: 08.07.2020 r., godz. 10:00
 • Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 5 § 5 KSH, zamieszcza poniżej ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 08.07.2020 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki, w lokalu przy ul. Krakowskiej nr 41, pokój nr 110, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 07.05.2020 r., numer 88/2020 (5978), pozycja 20542.