19 maja 2020

Akcjonariat

1. Kapitał zakładowy:

 • Wysokość kapitału zakładowego: 782.070,00 zł wpłacony w całości.
 • Ilość wyemitowanych akcji: 393.000

2. Dematerializacja akcji.

 • W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”
 • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 • Informuje się, iż od dnia 01.03.2020 r. wznawia się procedurę odkupu akcji od pracowników Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych S.A. Cena odkupu akcji wynosi 34,50 zł. Zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr tel. 537 264 896.
 • Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami:

Wojciech Strojniak
tel. 12 415 06 45
email: serwer@zwse.com.pl

3. Rejestr akcjonariuszy

  • Rejestr akcjonariuszy Spółki jest prowadzony przez Dom Maklerski BDM S.A.
  • Regulamin Rejestru akcjonariuszy PDF
  • Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
   Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 września 2020, numer 175/2020 (6065), pozycja 45308.
  • Drugie Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
   Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 września 2020, numer 186/2020 (6076), pozycja 48823.
  • Trzecie Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
   Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 październik 2020, numer 197/2020 (6087), pozycja 52921.
  • Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
   Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 październik 2020, numer 208/2020 (6098), pozycja 57281.
  • Piąte Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

   Zarząd spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (32-050 Skawina, ul. Krakowska 41; KRS 0000060928; dokumentacja w SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS; NIP: 675 000 05 04; kz: 782 070,00 zł, w całości wpłacony) („Spółka”) na podstawie Art. 16 Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które są w ich posiadaniu. Złożenie dokumentów akcji jest związane z obowiązkiem założenia przez Spółkę rejestru akcjonariuszy Spółki

   Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki, w lokalu przy ul. Krakowskiej 41 pokój nr 110 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem. W przypadku przesłania akcji pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny.

   Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 listopada 2020, numer 219/2020 (6109), pozycja 61549.

4. Walne zgromadzenia

 • Termin najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 25.06.2021 r., godz. 10:00 (Skawina, ul. Krakowska 41, pokój nr 110)
 • Zarząd spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Kraków S.A., z siedzibą w Skawinie (32-050 Skawina, ul. Krakowska 41, KRS 0000060928, dokumentacja przechowywana w SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 675 000 05 04, kz: 782 070,00 zł, w całości wpłacony), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 i 2 KSH oraz stosownie do postanowień statutu spółki zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie spółki na dzień 25 czerwca 2021 r., o godz. 1000, w siedzibie spółki, w lokalu przy ul. Krakowskiej nr 41, pokój nr 110, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego ZWZ oraz Sekretarza ZWZ.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności ZWZ do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
  5. Przedstawienie:
  a. sprawozdania finansowego za 2020 r.,
  b. sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r.,
  c. sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta.
  6. Przedstawienie przez RN sprawozdania oraz wniosków w sprawach:
  a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
  b. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r.,
  c. przeznaczenia zysku,
  d. udzielenia absolutorium osobom, które pełniły funkcję Prezesa Zarządu.
  7. Podjęcie przez ZWZ uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
  b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.,
  c. przeznaczenia zysku,
  d. zatwierdzenia sprawozdania RN,
  e. udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania obowiązków.
  8. Zamknięcie obrad.Poucza się, że uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

Ogłoszenie dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 maja 2021, numer 102/2021 (6247), pozycja 34487.